Tag - Nhà nước

Hệ thống chính trị là gì? Khái quát về HTCT Việt Nam

1. Khái niệm hệ thống chính trị Chính trị hiểu theo nghĩa chung nhất là một lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, bao gồm các hoạt động và các mối quan hệ giữa các chủ thể trong đời sống xã hội liên quan đến việc nhận diện và giải quyết các vấn đề chung của toàn xã...

Quyền lực chính trị là gì?

1. Khái niệm quyền lực Quyền lực là một vấn đề được nghiên cứu từ xa xưa trong lịch sử phát triển của loài người nhưng cho tới nay vẫn còn là một vấn đề đang được tranh cãi. Có thể nhận thấy sự có mặt của quyền lực trong tất cả các mối quan hệ xã hội. Theo nghĩa...

Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam: đặc trưng, bộ máy, hình thức

Nhà nước XHCN Việt Nam với các trưng cơ bản, bộ máy nhà nước, hình thức nhà nước của nhà nước XHCN Việt Nam. Đặc trưng của nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN Từ khi ra đời cho đến nay, trong đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam luôn...

Nhà nước Xã hội chủ nghĩa là gì? Chức năng, hình thức, bộ máy

Nhà nước Xã hội chủ nghĩa là gì? Các đặc trưng cơ bản, chức năng, bộ máy cũng như hình thức của nhà nước XHCN. 1. Tiền đề Chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định rằng, cách mạng vô sản và sự ra đời của nhà nước vô sản là một tất yếu lịch sử. Tính tất yếu đó được quy định bởi...

Bộ máy, hình thức và kiểu nhà nước

Bộ máy của nhà nước Khái niệm Bộ máy nhà nước là một yếu tố quan trọng của nhà nước. Nhờ có bộ máy nhà nước, quyền lực nhà nước được thể hiện và phát huy hiệu lực, chức năng nhà nước được triển khai, các mục tiêu, nhiệm vụ được thực hiện. Vì vậy, bộ máy nhà nước là hệ...

Chức năng của nhà nước

Chức năng của nhà nước là những phương diện hoạt động cơ bản của nhà nước, nhằm thực hiện những nhiệm vụ đặt ra trước nhà nước. Chức năng của nhà nước được xác định từ bản chất, vai trò của nhà nước trong đời sống xã hội và ngược lại các chức năng nhà nước là sự biểu hiện...

Nhà nước là gì? Bản chất và đặc trưng của nhà nước

Khái niệm nhà nước Lịch sử phát triển của xã hội cho thấy trong xã hội nguyên thủy, dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, mọi người sống bình đẳng, chưa có giai cấp nên chưa có nhà nước. Theo Ph.Ănghen, so với tổ chức thị tộc thì nhà nước có hai điểm khác biệt cơ bản...

Nguồn gốc của nhà nước

Cùng với sự xuất hiện và phát triển, nhà nước và pháp luật có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Chúng tạo thành hạt nhân chính trị – pháp lý của thượng tầng kiến trúc của xã hội. Nhà nước không thể tồn tại nếu thiếu pháp luật, bởi vì theo nghĩa chung nhất, nhà nước là tổ...

Nhà nước tư sản là gì? Bản chất, chức năng, hình thức, bộ máy

Nhà nước tư sản là gì? Nguồn gốc hình thành nhà nước tư sản? Bản chất, chức năng, hình thức, bộ máy của nhà nước tư sản. 1. Sự ra đời của nhà nước tư sản Từ thế kỷ XV – XVII, ở phương Tây, chế độ phong kiến lâm vào thời kỳ khủng hoảng ngày càng trầm trọng. Quan hệ...

Nhà nước phong kiến là gì? Bản chất, chức năng, hình thức, bộ máy

Vào giai đoạn cuối của chế độ chiếm hữu nô lệ, quan hệ sản xuất chiếm hữu nô lệ bắt đầu kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội, mâu thuẫn giữa giai cấp chủ nô và nô lệ ngày càng gay gắt. Các cuộc khởi nghĩa của nô lệ nổ ra liên tiếp làm lung...