Nhà nước phong kiến là gì? Bản chất, chức năng, hình thức, bộ máy