Lực lượng vũ trang nhân dân là gì? Đặc điểm & phương hướng xây dựng LLVTND thời kỳ mới