Phòng thủ dân sự là gì? Lực lượng phòng thủ dân sự bao gồm những ai?