Kinh doanh nhà hàng: đặc điểm, thuận lợi và khó khăn