Xây dựng cơ bản là gì? Đặc điểm, Vai trò của xây dựng cơ bản đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế