Học máy (machine learning) là gì? Ứng dụng và phân loại