Hoạch định là gì? Lợi ích, chi phí & Các loại hoạch định