Tag - Hoạch định

Tiến trình hoạch định của tổ chức

Tiến trình hoạch định bao gồm 8 giai đoạn kế tiếp nhau, được minh họa ở hình 1. Tuy nhiên, các giai đoạn này không nhất thiết phải duy trì theo một trật tự có tính bắt buộc, nó có thể được điều chỉnh để đảm bảo hoạch định thành công. Bước 1: Phát triển sứ mệnh và các mục...

Các cấp chiến lược trong doanh nghiệp

Trong một tổ chức, quản trị chiến lược có thể tiến hành ở ba cấp cơ bản: cấp doanh nghiệp, cấp đơn vị kinh doanh và cấp bộ phận chức năng. Hình 1: Các cấp hoạch định và chiến lược tại Công ty GE 1. Chiến lược cấp công ty Chiến lược cấp doanh nghiệp (Corporate Stratergy) xác định những định hướng...

Hoạch định là gì? Lợi ích, chi phí & Các loại hoạch định

Hoạch định là một trong những chức năng quản trị và là nền tảng của hoạt động quản trị. Tất cả các nhà quản trị trong mọi cấp bậc của tổ chức đều phải thực hiện công tác hoạch định. Thông qua hoạch định, nhà quản trị chuẩn bị cho tổ chức của mình những hoạt động cần thiết...