Cơ cấu kinh tế là gì? Khái niệm, nhân tố ảnh hưởng và Chuyển dịch cơ cấu kinh tế