Sản xuất nông nghiệp là gì? Đặc điểm, Vai trò của sản xuất nông nghiệp đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế