Cơ sở dữ liệu là gì? Hệ quản trị CSDL, Mô hình, Thiết kế CSDL