Xây dựng sơ đồ Quan hệ – Thực thể và thiết kế Cơ sở dữ liệu