Chuẩn hóa dữ liệu là gì? Các dạng chuẩn và quá trình chuẩn hóa