Các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách