Cảm giác là gì? Đặc điểm, bản chất, vai trò của cảm giác