Tag - Nhân cách

Giáo dục và sự phát triển nhân cách của học sinh theo lứa tuổi

Giáo dục là một hoạt động có mục đích, có nội dung, phương pháp, phương tiện nhằm tác động phù hợp vào từng nhóm người, vào từng cá nhân được phân chia theo các giai đoạn lứa tuổi. Do đó, tác động của giáo dục luôn đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình hình thành và phát triển...

Sự phát triển nhân cách là gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách

I. Nhân cách và sự phát triển nhân cách là gì? Giáo dục là một hiện tượng đặc biệt của xã hội loài người và chỉ có ở xã hội loài người. Nó tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của từng cá nhân và toàn xã hội. Phân tích các yếu tố tác động đến quá trình hình thành...

Kiểu nhân cách xã hội là gì?

1. Khái niệm kiểu nhân cách Kiểu nhân cách là một mẫu người bao gồm những đặc điểm điển hình về mặt xã hội chung cho một lớp hay một loại người. Việc phân kiểu nhân cách mang tính mô tả. Nó cho phép hình dung một cách chung nhất về một nhóm nhân cách trong xã hội giữa nhiều...

Suy thoái nhân cách là gì? Các nguyên nhân suy thoái nhân cách

1. Khái niệm suy thoái nhân cách Nhân cách được hiểu là giá trị xã hội của cá nhân do cá nhân lĩnh hội các giá trị xã hội tạo nên. Tuy nhiên không phải mọi nhân cách đều là những nhân cách phù hợp hoàn toàn với hình mẫu nhân cách mà xã hội mong muốn. Hiện tượng nhân cách...

Cá nhân, nhân cách là gì? [Triết học Mác Lenin]

Cá nhân là gì? Nhân cách là gì? Tại sao nhân cách là bản sắc độc đáo, riêng biệt của mỗi cá nhân? Cá nhân là gì? Cá nhân là một hiện tượng mang tính lịch sử với tính cách là những con người cụ thể và đồng thời là sản phẩm của sự phát triển xã hội, là chủ thể...

Nhân cách là gì? Đặc điểm, cấu trúc, phân loại nhân cách

Nhân cách là gì? Nhân cách trong tâm lý học là một trong những từ chỉ con người và cũng chỉ nói về con người đã được phát triển tới một trình độ nhất định. Do yêu cầu, mục đích và nội dung nghiên cứu của mình, các nhà tâm lí học sử dụng các thuật ngữ khác như...

Các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách

Theo quan điểm tâm lí học mácxít, không phải con người mới được sinh ra đã có sẵn nhân cách và cũng không phải nó được bộc lộ dần dần tử các bản năng nguyên thủy. Nhân cách là một cấu tạo tâm lí mới được hình thành và phát triển trong quá trình sống, hoạt động và giao...