Cảm xúc là gì? Các đặc điểm và quy luật của cảm xúc