Xung đột là gì? Bản chất, Phân loại & giải quyết xung đột