Tâm trạng xã hội là gì? Phân loại, điều kiện hình thành