Hoạt động là gì? Các đặc điểm, cấu trúc của hoạt động