Ý thức là gì? Thuộc tính, cấu trúc và các cấp độ ý thức