Nội dung công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay