Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là gì? Tính tất yếu khách quan