Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp, nông thôn