Tag - Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa

Kinh tế tri thức là gì?

Từ thập niên 80 thế kỷ XX đến nay, do tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu... nền kinh tế thế giới đang biến đổi sâu sắc, nhanh chóng về cơ cấu, chức năng và phương...

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

Đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại Thế giới đã trải qua hai cuộc cách mạng kỹ thuật. Cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ nhất diễn ra đầu tiên ở nước Anh vào 30 năm cuối thế kỷ XVIII và hoàn thành vào những năm 50 đầu thế kỷ XX với nội dung...

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp, nông thôn

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp, nông thôn là gì, các nội dung cơ bản, những quan điểm chính. Thành tựu 15 năm (1990 – 2004) tại Việt Nam Quan niệm CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản...

Nội dung công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam mang tính tất yếu khách quan để xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật cho CNXH. Thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ có những tác dụng to lớn về nhiều mặt trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước: ...

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là gì? Tính tất yếu khách quan

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Vậy, Công nghiệp hóa - hiện đại hóa là gì? Tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 1. Khái niệm công nghiệp hoá, hiện đại hóa Ở thế kỷ XVII, XVIII,...