Chuyển đổi khối lượng

Quy đổi từ Kg sang G

Bảng chuyển đổi từ Kilôgam sang Gam Kg (kg) Gam (g) 0 kg 0 g 0,1 kg 100g 1 kg 1000 g 2 kg 2000 g 3 kg 3000 g 4 kg 4000 g 5 kg 5000 g 6 kg 6000 g 7 kg 7000 g 8 kg 8000 g 9 kg 9000 g 10 kg 10000 g 20 kg 20000 g 30 kg 30000 g 40 kg 40000 g 50 kg 50000 g 60 kg 60000 g 70 kg 70000...

Quy đổi từ G sang Kg

Bảng chuyển đổi Gam ra Kilôgam Gam (g) Kg (kg) 0 g 0 kg 1 g 0,001 kg 2 g 0,002 kg 3 g 0,003 kg 4 g 0,004 kg 5 g 0,005 kg 6 g 0,006 kg 7 g 0,007 kg 8 g 0,008 kg 9 g 0,009 kg 10 g 0,01 kg 20 g 0,02 kg 30 g 0,03 kg 40 g 0,04 kg 50g 0,05 kg 60 g 0,06 kg 70 g 0,07 kg 80 g 0,08 kg 90...