1 tấn bằng bao nhiêu kg, yến, tạ, gam, pound, ounce?