Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư dài hạn