Tag - Tài chính doanh nghiệp

Doanh thu bán hàng là gì? Ý nghĩa của việc phân tích doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng là gì? Ý nghĩa của việc phân tích doanh thu bán hàng. Khái niệm doanh thu bán hàng. Doanh thu bán hàng là tổng giá trị thực hiện được do việc bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp lao vụ, dịch vụ cho khách hàng mang lại. Các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đem biếu, tặng, cho...

Hệ thống Báo cáo tài chính

1. Báo cáo tài chính là gì? Kết thúc chu kỳ kế toán, sản phẩm được tạo ra là các báo cáo tài chính. Hay nói cách khác, báo cáo tài chính là sản phẩm mà kế toán tài chính hướng đến. Theo Luật Kế toán Việt Nam, Báo cáo tài chính của doanh nghiệp dùng để tổng hợp và...

Kế toán là gì? Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của kế toán

1. Kế toán là gì? Kế toán là một môn khoa học có nhiệm vụ phản ánh và giám đốc các hoạt động kinh tế - tài chính ở tất cả các doanh nghiệp, các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội… Kế toán có đối tượng cụ thể là các hoạt...

Phân tích tài chính doanh nghiệp

Xác định được mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu của phân tích tài chính doanh nghiệp và các phương pháp để phân tích tài chính doanh nghiệp; đồng thời nhận diện được các loại báo cáo tài chính của doanh nghiệp. 1. Phân tích tài chính là gì? Phân tích tài chính có thể...

Đòn bẩy tổng hợp (Combined or total leverage)

Đòn bẩy tổng hợp là sử dụng kết hợp giữa đòn bẩy tài chính với đòn bẩy hoạt động. Tác động này được thể hiện qua hai bước: khi sản lượng hay doanh thu thay đổi sẽ làm thay đổi lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT); khi EBIT thay đổi sẽ làm cho thu nhập ròng của...

Đòn bẩy tài chính (Financial Leverage)

Mức độ tác động của đòn bẩy hoạt động đến lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) liên quan đến việc sử dụng chi phí cố định trong hoạt động của doanh nghiệp. Còn mức độ tác động của đòn bẩy tài chính lại liên quan đến việc sử dụng các nguồn tài trợ có chi phí cố...

Đòn bẩy hoạt động (Operating Leverage)

Để khuếch đại lực nhằm biến một lực nhỏ thành một lực lớn hơn tác động vào vật thể cần chuyển dịch trong cơ học người ta sử dụng công cụ đòn bẩy. Trong tài chính, để ám chỉ việc sử dụng chi phí cố định nhằm gia tăng khả năng sinh lợi của công ty người ta mượn...

Chi phí sử dụng vốn cận biên (MCC)

Chi phí sử dụng vốn cận biên - MCC (Marginal Cost of Capilal) Nhìn vào hình ta thấy, khi doanh nghiệp bước từ mức WACC1 sang mức WACC2 thì điểm đầu tiên của đường WACC mới được gọi là điểm cận biên. Chi phí sử dụng vốn tại điểm cận biên là chi phí sử dụng vốn cận biên. Chi phí...

Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC)

Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC - Weighted Average Cost of Capital) Trong phần trên ta đã xem xét chi phí của từng nguồn tài trợ riêng biệt. Tuy nhiên, thông thường trong thực tế hoạt động kinh doanh, để đáp ứng nhu cầu vốn cho việc đầu tư, doanh nghiệp phải sử dụng nhiều nguồn tài trợ...