Doanh thu bán hàng là gì? Ý nghĩa của việc phân tích doanh thu bán hàng