Kế toán là gì? Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của kế toán