Truyện ngắn là gì? Đặc trưng về nội dung và hình thức