Kịch bản văn học là gì? Đặc trưng và phân loại kịch