HAMLET (Shakespeare): Tóm tắt nội dung, phân tích nhân vật