Tế bào là gì? Cấu tạo, đặc tính sinh lý của tế bào