Quản lý theo Mục tiêu – Ý nghĩa, Nhu cầu và Hạn chế