Phương tiện vận tải ô tô là gì? Khái niệm và phân loại