Luồng hành khách là gì? Quy luật biến động luồng hành khách