Quần đảo Trường Sa: vị trí, điều kiện tự nhiên và các nhóm đảo chính