Di cư (di dân) là gì? Thước đo, nguyên nhân & sự ảnh hưởng