Chất lượng dân số là gì? Các chỉ tiêu đo lường & yếu tố ảnh hưởng