Nông nghiệp là gì? Đặc điểm & Lịch sử phát triển nông nghiệp