Cây lúa: đặc điểm, sinh trưởng, nguồn gốc, phân loại