Các yếu tố khí hậu thời tiết với sinh trưởng của cây lúa