Năng suất lúa: cách tính và các yếu tố tạo thành, ảnh hưởng