Nhà trường là gì? Mục tiêu, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động