Hệ thống các khoa học giáo dục học và mối quan hệ với các khoa học khác