Mục đích và yêu cầu của phân tích đầu tư chứng khoán