Tag - Chứng khoán

Phát hành chứng khoán là gì? Mục đích và các phương thức phát hành

1. Phát hành chứng khoán là gì? Phát hành chứng khoán là việc các tổ chức phát hành đưa chứng khoán ra thị trường bằng khả năng của mình hoặc thông qua các tổ chức trung gian. 2. Chủ thể phát hành Là tổ chức huy động vốn bằng cách bán chứng khoán do mình phát hành cho các nhà đầu tư. a....

Tự doanh chứng khoán: Khái niệm, mục đích, yêu cầu & quy trình

1. Khái niệm và mục đích của nghiệp vụ tự doanh chứng khoán a. Khái niệm tự doanh chứng khoán Tự doanh là hoạt động tự mua bán chứng khoán cho mình để hưởng lợi nhuận từ chênh lệch giá chứng khoán. Nói cách khác, tự doanh là hoạt động mua đi bán lại chứng khoán nhằm thu chênh lệch giá...

Quyền lựa chọn là gì? Các yêu tố ảnh hưởng đến giá của quyền lựa chọn

1. Định nghĩa Một quyền chọn là một hợp đồng cho phép người nắm giữ nó được mua (nếu là quyền chọn mua) hoặc được bán (nếu là quyền chọn bán) một khối lượng nhất định hàng hóa tại một mức giá xác định và trong một thời hạn nhất định. Các hàng hóa cơ sở này có thể là cổ...

Hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai là gì? So sánh 2 loại hợp đồng

Hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai là gì? So sánh hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai 1. Hợp đồng kỳ hạn là gì? Hợp đồng kỳ hạn là một thỏa thuận trong đó một người mua và một người bán chấp thuận thực hiện một giao dịch hàng hóa với khối lượng xác định, tại một...

Chứng quyền là gì?

1. Khái niệm Chứng quyền là một loại chứng khoán trao cho người nắm giữ nó quyền được mua một số lượng xác định một loại chứng khoán khác, thường là cổ phiếu thường, với một mức giá xác định và trong một thời hạn nhất định. Quyền này được phát hành khi tổ chức lại các công ty, hoặc...

Quyền mua cổ phần là gì?

Khái niệm Quyền mua cổ phần (hay quyền mua trước) là quyền ưu tiên mua trước dành cho các cổ đông hiện hữu của một công ty cổ phần được mua một số lượng cổ phần trong một đợt phát hành cổ phiếu phổ thông mới tương ứng với tỷ lệ cổ phần hiện có của họ trong công ty,...

Chứng khoán có thể chuyển đổi

1. Khái niệm Chứng khoán có thể chuyển đổi là những chứng khoán cho phép người nắm giữ nó, tuỳ theo lựa chọn và trong những điều kiện nhất định, có thể đổi nó lấy một chứng khoán khác. Thông thường có cổ phiếu ưu đãi được chuyển đổi thành cổ phiếu thường và trái phiếu được chuyển đổi thành cổ...

Rủi ro của cổ phiếu

Rủi ro của một công cụ tài chính nói chung, và điển hình là cổ phiếu, được hiểu là tính chất không chắc chắn trong nguồn lợi tức mà nó mang lại cho người nắm giữ. Những lực lượng góp phần tạo nên những thay đổi trong lợi tức - giá hoặc cổ tức (lãi) - cấu thành các yếu...

Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi dành cho cổ đông những ưu đãi so với cổ đông phổ thông. Kiểu ưu dãi lâu đời nhất và phổ biến nhất là ưu đãi về cổ tức. Cổ phiếu ưu đãi cổ tức ấn định một tỷ lệ cổ tức tối đa so với mệnh giá, hay một mức cổ tức tuyệt đối tôi...

Lợi tức của cổ phiếu

Người nắm giữ cổ phiếu có thể kỳ vọng ở tài sản tài chính này hai nguồn lợi tức tiềm năng là cổ tức và lãi vốn. 1. Cổ tức Như trên dã nói, cổ tức là một phần trong lợi nhuận của doanh nghiệp dành chia cho cổ đông, được gọi là,thu nhập của cổ đông. Trừ trường hợp cổ...